Algemene voorwaarden

Artikel 1. WB-Trading en opdrachtgever

1. Op alle aanbiedingen van, bestellingen bij en overeenkomsten met WB-Trading, tevens handelend onder de naam Rolluiken-kampioen.nl en DailyZon.nl zijn deze voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn tevens te vinden op www.rolluiken-kampioen.nl of www.dailyzon.nl en kunnen kosteloos op verzoek worden toegezonden. Door het plaatsen van een bestelling via www.rolluiken-kampioen.nl, www.dailyzon.n, schriftelijk, email/internet of via GSM, lworden automatisch deze algemene voorwaarden van toepassing.

WB-Trading wordt hierna steeds aangeduid als opdrachtnemer. Klant en/of wederpartij wordt hierna steeds aangeduid als opdrachtgever.


Artikel 2. Offertes

1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2. De offertes zullen zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever aan WB-Trading verstrekte tekeningen, dan wel op andere wijze door de opdrachtgever verstrekte gegevens.

3. Wanneer slechts voor een gedeelte van het te vervaardigen en/of te leveren werk, modellen, tekeningen, omschrijvingen e.d. zijn overgelegd, is WB-Trading niet gebonden aan de voor het geheel opgegeven prijs, wanneer mocht blijken dat het niet getoonde gedeelte van de opdracht meer werk en/of materialen zou vergen, dan waarop bij het calculeren van de prijs redelijkerwijs mocht worden gerekend.

4. Indien na een gevraagde offerte via de opmeetservive de opdracht uitblijft, heeft WB-Trading het recht een vergoeding te berekenen voor de gemaakte kosten der calculatie en opmeet activiteiten.

5. Een opdracht bindt WB-Trading eerst nadat hij deze schriftelijk/via e-mail/internet of GSM heeft bevestigd, dan wel wanneer hij met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

6. Kennelijke vergissingen in de offerte van WB-Trading ontheffen deze van leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever alsdan rechten kan laten doen gelden op eventuele schadevergoeding.


Artikel 3. Wijzigingen in de opdracht

1. Wijzigingen in een verstrekte opdracht, van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, welke wijzigingen hogere kosten veroorzaken dan waarop bij het doen van de offerte kon worden gerekend, zullen aan de opdrachtgever extra worden berekend. Wijzigingen welke kostenbesparend uitvallen, zullen leiden tot een lager door opdrachtgever te betalen bedrag.

2. Verlangde wijzigingen moeten door de opdrachtgever schriftelijk en tijdig worden ingediend.

3. Wijzigingen in een oorspronkelijke opdracht verlangd, kunnen tot het gevolg hebben dat een eventueel vastgelegde opleveringstermijn wordt overschreden, zonder dat alsdan de opdrachtgever enig recht op schadevergoeding verkrijgt.

4. Wanneer wijzigingen mondeling zijn opgedragen, is de tenuitvoerlegging daarvan voor risico van de opdrachtgever.


Artikel 4. Eigendommen van de opdrachtgever

1. Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die WB-Trading door of vanwege de opdrachtgever zijn toevertrouwd, zal WB-Trading dezelfde zorg aanwenden die hij dienaangaande omtrent zijn eigen zaken aanwendt.

2. Onverminderd het in het vorig lid bepaalde, draagt de opdrachtgever het risico voor bedoelde zaken. Wanneer hij dit risico gedekt wil zien, dient hij voor zijn rekening voor verzekering zorg te dragen.


Artikel 5. Materialen, geleverd door de opdrachtgever

1. Wanneer de opdrachtgever aan WB-Trading materialen levert die nog verwerkt of bewerkt moeten worden, vervalt het eventuele uitschot tijdens ver- of bewerking, aan WB-Trading.

2. Bij levering van materialen door de opdrachtgever worden verpakkingen, emballage e.d. eigendom van WB-Trading op het moment van levering.


Artikel 6. Verzending van het uitgevoerde werk

Bij franco levering zal steeds voor de goedkoopste wijze van transport worden gekozen. De goederen worden vervoerd voor risico van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.


Artikel 7. Betalingen 1. Betaling dient te geschieden, zonder aftrek van enige korting, binnen 7 dagen na factuurdatum. Bij andere betalingsafspraken worden die vermeldt in de orderbevestigigng welke dan geldend zijn.

2. WB-Trading heeft het recht, gedurende het uitvoeren van de opdracht, tussentijdse nota’s te zenden en voor aanvang der werkzaamheden een voorschot te declareren van maximaal 30% van het totaal te verwachten eindbedrag. Alle door WB-Trading gezonden tussentijdse nota’s, of voorschotnota’s, dienen te worden voldaan conform het bepaalde onder het eerste lid van dit artikel.

3. WB-Trading is gerechtigd vôér, dan wel tijdens het uitvoeren van de opdracht voldoende zekerheid voor betaling te verlangen, en WB-Trading heeft het recht de uitvoering van de opdracht te staken, wanneer hem deze zekerheid niet wordt geboden.

4. Bij niet betaling door de opdrachtgever van een nota binnen 14 dagen na factuurdatum, komt WB-Trading een rentevergoeding toe van 1,5% per maand, te berekenen over het volledig openstaande bedrag.

5. Bij niet betaling van een nota binnen 30 dagen na factuurdatum, is WB-Trading gerechtigd derden met invordering van het verschuldigde te belasten. Alle inningkosten, zowel de gerechtelijke als wel de buitengerechtelijke, komen voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten worden gefixeerd op minimaal 15% van het openstaande bedrag, dit met een minimum van € 35,00


Artikel 8. Retentierecht

Wanneer WB-Trading goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is WB-Trading gerechtigd deze goederen onder zich te houden, tot voldoening van alle kosten die WB-Trading heeft besteed ter uitvoering van opdrachten van de opdrachtgever heeft plaatsgevonden.


Artikel 9. (Op)Leveringstermijn

De door WB-Trading met de opdrachtgever overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn door de opdrachtgever steeds als bij benadering en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.


Artikel 10. Annuleringen

Indien de opdrachtgever een verstrekte opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij aan WB-Trading verschuldigd alle door deze redelijkerwijs gemaakte onkosten, (kosten van voorbereiding, opslag e.d.) en bijaldien, wanneer WB-Trading dit wenst, van WB-Trading af te nemen alle goederen die WB-Trading voor de bewuste opdracht reeds besteld en ontvangen had. De opdrachtgever is bovendien gehouden alsdan aan WB-Trading de door deze geleden winstderving te vergoeden.


Artikel 11. Afname 1. De opdrachtgever is verplicht de door WB-Trading uitgevoerde opdracht, terstond nadat WB-Trading de opdrachtgever er bericht van heeft gedaan dat de opdracht is uitgevoerd, in ontvangst te nemen.

2. Wanneer ten gevolge van het niet afnemen door de opdrachtgever van de gereed gekomen opdracht, de onderhavige goederen door WB-Trading moeten worden opgeslagen, dan komen de kosten van opslag voor rekening van de opdrachtgever.

3. Zodra de goederen ter afhaling gereed staan, heeft WB-Trading recht op betaling, (of reeds eerder wanneer tussentijdse nota’s zijn gezonden) waarbij WB-Trading zich het recht van retentie zoals beschreven onder artikel 8, voorbehoudt.

4. Zodra de goederen gereed zijn om te worden gemonteerd bij opdrachtgever, moet de opdrachtgever dit ook binnen een termijn van 4 weken kunnen laten gebeuren. Indien dit om wat voor rden dan ook niet mogelijk is vanuit de kant van de opdrachtgever, dan heeft WB-Trading het recht van rententie zoals beschreven onder artikel 8, voorbehoudt.


Artikel 12. Termijn voor reclameren 1. Eventuele reclames dienen schriftelijk te geschieden, binnen 14 dagen na ontvangst van de nota, dan wel binnen 14 dagen nadat WB-Trading de werkzaamheden bij de opdrachtgever heeft beëindigd.

2. De termijn van reclameren zal voor de opdrachtgever niet bindend zijn, indien die termijn in een bepaald geval redelijkerwijs verlenging behoeft.

3. Eventuele reclames zullen alleen gelden voor mankementen aan de door WB-Trading geleverde installaties, goederen, en/of werkzaamheden. De opdrachtgever vrijwaart WB-Trading voor eventuele gevolgschaden.

4. WB-Trading heeft het recht voor ondeugdelijk werk goed werk in de plaats te leveren, en de opdrachtgever verplicht zich WB-Trading hiervoor een redelijke termijn te gunnen.

5. WB-Trading is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in modellen, tekeningen en/of materialen, welk hem door de opdrachtgever zijn verstrekt.

6. Gebreken en/of reclames, gebaseerd op een deel van het uitgevoerde werk, dan wel op een deel van de geleverde goederen, geven de opdrachtgever niet het recht de geheel verrichte werkzaamheden af te keuren, dan wel en/of alle goederen af te keuren. De reclame zal zich bij een dergelijke calamiteit beperken tot dat deel waarop de reclame betrekking heeft.

7. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, satinage, dikte e.d. geven geen reden tot afkeuring. Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan de door WB-Trading geleverde artikelen/goederen, geven geen reden tot afkeuring.

8. Bij een niet tijdig ingediende reclame vervalt het recht op garantie zoals omschreven in artikel 13 van deze voorwaarden.

9. Reclames schorten eventuele verplichtingen van de opdrachtgever aan WB-Trading niet op. Geldvorderingen van WB-Trading op de opdrachtgever mogen niet door reclames worden gecompenseerd.

10. De aansprakelijkheid van WB-Trading gaat nimmer verder en zal nimmer meer bedragen dan het bedrag dat in voorkomende gevallen door de verzekering van WB-Trading wordt uitgekeerd


Artikel 13. Garanties 1. WB-Trading garandeert de aan hem opgedragen werkzaamheden te zullen uitvoeren op die wijze dat aan het eindproduct de gebruikelijke eisen van deugdelijkheid en betrouwbaarheid mogen worden gesteld, één en ander conform de geldende voorschriften.

2. Op door WB-Trading (door)geleverde goederen, artikelen, installaties, machines, e.d. geeft WB-Trading aan de opdrachtgever dezelfde garantie welke WB-Trading zelf ontvangt van zijn (toe)leveranciers.

3. Om aanspraken op garantie niet te verliezen, dient de opdrachtgever tijdig en conform het gestelde in artikel 12 van deze voorwaarden te reclameren.

4. Bij herstel werkzaamheden dient de werkplek met standaard ladder te bereiken zijn. Mocht de werkplek bij herstel alleen met een steiger of hoogwerker te bereiken zijn, dan zijn de kosten hiervoor voor de klant


Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle goederen, materialen, onderdelen etc. blijven eigendom van WB-Trading, totdat algehele voldoening door de opdrachtgever heeft plaatsgevonden.

2. De opdrachtgever verplicht zich, wanneer op nog niet betaalde goederen geleverd door WB-Trading, beslag wordt gelegd, de bevoegde ambtenaar van het eigendomsvoorbehoud van WB-Trading in kennis te stellen.


Artikel 15. Sloopwerkzaamheden

Wanneer WB-Trading in het kader van een opdracht een oude installatie en/of onderdelen daarvan, gebouwen of delen daarvan dient te slopen en/of te verwijderen, vervallen deze zaken aan WB-Trading. Stortingskosten van installaties, onderdelen daarvan en/of gesloopte bouwmaterialen komen altijd voor rekening van de opdrachtgever.


Artikel 16. Prijswijzigingen

Bij stijging of daling der prijzen van installaties, onderdelen etc., welke voor de uitvoering ener opdracht benodigd zijn, veranderingen van lonen en/of werkgeverslasten, ernstige wijzigingen in de valuta-verhoudingen, fiscale wijzigingen e.d., welke zich voordoen na aanvaarding door WB-Trading van een opdracht tegen een vooraf vastgestelde prijs, is WB-Trading gerechtigd de overeengekomen prijs met inachtneming van de wettelijke bepalingen dienovereenkomstig te verhogen of te verlagen.


Artikel 17. Overmacht

1. Storingen in het bedrijf van WB-Trading tengevolge van overmacht, (als zodanig zullen o.a. gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstromingen, gesloten scheepvaart en/of andere stremmingen in het verkeer, stagnatie of stopzetting van de leveringen van noodzakelijke onderdelen of gehele installaties e.d., waardoor de normale bedrijfsgang wordt gestoord en/of onmogelijk wordt gemaakt) ontslaan WB-Trading redelijkerwijs van het nakomen van de overeengekomen (op)leveringstermijn, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en interest e.d. kan laten doen gelden.

2. In geval van overmacht zal WB-Trading hiervan onverwijld melding doen aan de opdrachtgever, waarna de opdrachtgever na ontvangst van die mededeling gedurende acht dagen het recht heeft de opdracht te annuleren, echter dit onder de verplichting van WB-Trading af te nemen en aan hem te vergoeden dat gedeelte van de opdracht dat WB-Trading heeft uitgevoerd en/of waarvan hij de materialen reeds heeft ontvangen.


Artikel 18. Auteursrechten etc

1. Door het geven van een opdracht tot verveelvoudiging of reproduktie van door de Auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde objecten, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt, en vrijwaart hij WB-Trading in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, uit de verveelvoudiging of reproduktie voortvloeiende.

2. Het auteursrecht van door WB-Trading ontworpen of anders tot stand gebrachte schetsen, tekeningen, foto’s, modellen e.d. blijft bij WB-Trading berusten, ook wanneer de opdrachtgever er een opdracht op heeft geplaatst.

3. Wanneer geen opdracht volgt op een besteld ontwerp, dan heeft WB-Trading het recht de ontwerpkosten te declareren, terwijl het verveelvoudigings- en reproduktierecht bij WB-Trading blijft.Bijzondere voorwaarden inzake de aanneming van werken

Artikel 19

1. WB-Trading is gerechtigd meerwerk in rekening te brengen, minderwerk zal in mindering op de aanneemsom worden gebracht.

2. Als meerwerk wordt bepaald al datgene dat door WB-Trading op verzoek van de opdrachtgever, buiten datgene dat in de overeenkomst is overeengekomen, wordt of is uitgevoerd.

3. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht zullen worden verrekend, evenals meer- en/of minderwerk, ook indien zij niet schriftelijk zijn opgedragen.


Artikel 20

1. Alvorens de termijn, waarbinnen het werk tot stand dient te worden gebracht, aanvangt, dient WB-Trading van de opdracht- gever te hebben ontvangen:a. alle noodzakelijke gegevens betrekking hebbende op het werk, de bouwplaats en de werkomstandigheden, etc., b. de benodigde vergunningen ontheffingen, goedkeuringen, toewijzingen en de vrjwaringen voor WB-Trading jegens derden.

2. WB-Trading zal eerst met de aanvang der werkzaamheden aanvangen, wanneer de bereikbaarheid van de bouwplaats aanvaardbaar is, en er energie komend van openbare nutsbedrijven aanwezig is op de bouw-plaats.

3. De termijn van uitvoering en/of oplevering van een werk wordt verlengd met de tijd welke de opdrachtgever een opeisbare termijn, of een gedeelte daarvan, onbetaald laat.

4. De opleveringstermijn zal tevens wegens overmacht overschreden kunnen worden. Onder overmacht kan, buiten de in artikel 17 van deze voorwaarden genoemde zaken, tevens worden verstaan onwerkbare dagen ten gevolge van de weersomstandigheden.

5. Bij uitvoering van een werk in uurloon is de termijn, binnen welke het werk zal worden voltooid, slechts een raming. Voor schade, in welke vorm dan ook, voortvloeiende uit termijnoverschrijding, is WB-Trading nimmer aansprakelijk.


Artikel 21

1. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen, dat eventueel door derden uit te voeren werkzaamheden, welke niet tot het door WB-Trading aangenomen werk behoren, zodanig en tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het aangenomen werk geen vertraging ondervindt.

2. De opdrachtgever dient op zijn kosten - zo de uitvoering van het werk zulks naar het oordeel van WB-Trading vergt - te zorgen voor een behoorlijk gelegenheid voor aanvoer, opslag en of afvoer van materialen, werktuigen en/of grondstoffen.

3. De regeling van het werk geschiedt door WB-Trading, tenzij zulks uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 4. Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen aan zich heeft voorbehouden, en/of op zich heeft genomen gedeelten van het werk zelf uit te voeren, is hij jegens WB-Trading aansprakelijk voor alle schadelijke gevolgen van niet tijdige aanvoer, niet tijdige uitvoering van de werkzaamheden en/of verstoring van de werkzaamheden van WB-Trading.


Artikel 22

1. De door WB-Trading voor het werk gebruikte materialen en/of grondstoffen zullen van de normaal gebruikelijke handelskwaliteit zijn.

2. Wanneer de opdrachtgever deze materialen en/of grondstoffen voor gebruik wil keuren op kwaliteit, dient deze keuring te geschieden direct na aankomst van deze zaken op de bouwplaats. Indien deze keuring alsdan niet geschiedt, wordt aangenomen dat de opdrachtgever de zaken heeft goedgekeurd.

3. Na verwerking van de materialen is geen reclame omtrent de kwaliteit meer mogelijk, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de verwerkte materialen niet de normale handelskwaliteit bezaten ten tijde van de verwerking.

4. De opdrachtgever is bevoegd bouwstoffen door derden te laten onderzoeken. De daaraan verbonden kosten zijn altijd voor rekening van de opdrachtgever.

5. Voor WB-Trading is een afkeuring van bouwstoffen voor derden eerst relevant, wanneer van deze derden een bepaalde deskundigheid mag worden verondersteld. Keuring in opdracht van de opdrachtgever dient derhalve bij voorkeur te geschieden door officieel erkende instanties zoals T.N.O.

6. Voor de door WB-Trading voor de uitvoering van het werk benodigde en aangeleverde materialen, grondstoffen, gereedschappen e.d., draagt de opdrachtgever het risico van verlies en/of beschadiging, diefstal, brand, etc., vanaf het moment waarop zij op het werk zijn aangevoerd, en zulks gedurende de tijd, dat zij aldaar buiten de normale werktijden en derhalve zonder direct toezicht van WB-Trading, verblijven.

7. De opdrachtgever is verplicht voor zijn rekening het werk, daaronder mede begrepen het gebouwde of te bouwen object waaraan het werk wordt uitgevoerd, te verzekeren tegen alle eventuele schaden


Artikel 23

WB-Trading is nimmer aansprakelijk voor immateriële schaden, bedrijfs- en/of stagnatieschaden. Eventuele schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar in voorkomende gevallen uitkeert. WB-Trading is niet aansprakelijk voor eventuele schade die is ontstaan bij het naar binnen boren of naar buiten boren. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het wegschieten van stucwerken, schade aan douche-/badtegels, schade buitenmuur, etc. Indien WB-Trading t.b.v. het monteren van zonwering gebruik moet maken van platte daken zoals bijvoorbeeld garage, uitbouw, schuur, etc... dan geeft u als klant permissie om vanaf het platte dak te mogen en kunnen monteren. Bij eventuele schade aan het dak is WB-Trading niet aansprakelijk. Alleen indien WB-trading nalatig is geweest bij het gebruik van ladder maten en dit duidelijk te bewijzen is, zullen we in overleg de schade herstellen of laten herstellen, mits dit binnen 14 dagen wordt aangegeven.


Artikel 24

1. Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop WB-Trading dit aan de opdrachtgever meedeelt, dan wel wanneer de opdrachtgever het in gebruik heeft genomen, of heeft laten nemen.

2. Gedurende 30 dagen na dit tijdstip kan de opdrachtgever verbeteringen verlangen van gebreken die aan schuld of nalatigheid van WB-Trading kunnen worden toegeschreven en voorzover deze duidelijk omschreven te zijner kennis zijn gebracht.

3. Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze termijn automatisch verlengd indien stagnatie optreedt welke WB-Trading niet kan worden aangerekend, zoals overmacht en/of calamiteiten als omschreven in artikel 20 van deze voorwaarden.


Artikel 25. Verrekening meer- en/of minderwerk

1. Na oplevering van het werk dient WB-Trading de eindafrekening in. Deze omvat:
a. de aanneemsom;
b. de veranderingen ontstaan door meer- en/of minderwerk:
c. veranderingen ontstaan ten gevolge van wettelijke bepalingen.

2. Betaling van de eindafrekening dient te geschieden overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 van deze bepalingen.

3. WB-Trading heeft het recht, indien het tijdens de bouw opgedragen meerwerk een bedrag € 250,00 te boven gaat, een tussentijdse nota m.b.t. het meerwerk te zenden, welke nota alsdan door de opdrachtgever ook apart dient te worden betaald. 4. Eventuele geschillen over het werk en/of de eindafrekening, schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.


Artikel 26

WB-Trading is aansprakelijk voor schade aan het werk, hulpwerken, materiaal en materieel, voor zover deze schade is ontstaan door nalatigheid of verkeerde handelingen van hemzelf, zijn werknemers of van hen die door of vanwege WB-Trading zijn aangesteld. Alle andere eventuele schade is voor rekening van de opdrachtgever en geeft WB-Trading recht op schadevergoeding.


Artikel 27

1. Indien graafwerkzaamheden moeten worden verricht, is de opdrachtgever verplicht voor de aanvang van de werkzaamheden een duidelijke kaart aan WB-Trading te verstrekken, waarop alle ondergrondse leidingen en kabels staan aangegeven. Indien deze leidingen of kabels meer dan 50 centimeter verwijderd liggen van de plaats waarop deze volgens de tekening zouden moeten liggen, is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade, eventueel door de graafwerkzaamheden aangebracht aan deze leidingen of kabels.

2. Indien de in het eerste lid van dit artikel bedoelde tekening niet, dan wel niet tijdig aan WB-Trading wordt verstrekt, zal worden aangenomen dat zich in het terrein geen leidingen en/of kabels bevinden. Mocht deze veronderstelling niet juist blijken te zijn, en wordt er schade aangericht aan kabels en/of leidingen, dan is deze schade voor rekening van de opdrachtgever.

3. Indien deze ondergrondse leidingen en/of kabels extra kosten bij ontgraving met zich mede brengen, zijn deze kosten voor rekening van de opdrachtgever, en zal hiervoor een meerwerknota worden gezonden. Onder extra kosten worden onder meer verstaan: materialen en arbeid ter onderstutting, stellingen ter voorkoming van schade, wachttijden op opzichters, controleurs, beheerders van deze kabels leidingen, etc.


Artikel 28

Bij ieder geschil, ongeacht of het handelt over de uitvoering van de werkzaamheden, dan wel wanneer het een financieel geschil betreft, zal de zaak worden voorgelegd aan de naar de regelen der wet bevoegde rechter.